3. Mantras


Gayatri -Très belle version de Ravi Shankar à répéter 4x pour arriver à 108


Autre version de la Gayatri


Ganesh - Om gam ganapataye namaha


Lakshmi - Om Hrim Shri Lakshmi Bhyo Namaha


Mahâvatar Babaji - OM Kriya Babaji Namaha Om


Subbulakshmi - Paroles sur Youtube